പകലുകൾ രാത്രികൾ
Days and Nights


2018

പകലുകൾ രാത്രികൾ

Days and Nights


February    2017

Illustration
Digital Art


Info      A series of artworks inspired by a verse from malayalam poet Ayyapa Panicker's പകലുകൾ രാത്രികൾ (Days and nights) poem.

"നിന്നിൽ പിറക്കുന്നു രാത്രികൾ,
പകലുകൾ നിന്നിൽ മരിക്കുന്നു സന്ധ്യേ”

Translation     The nights takes birth in you
and the days die in you, O‘ twilight!

© Deepu Sasi Kumar  2018